• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Przedsiębiorstwo Energetyczne

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) a następnie w dniu 16.09.2016r. poinformowały użytkowników elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego pisemnie oraz w formie umieszczenia na stronie internetowej o publicznym dostępie do projektu Instrukcji wraz z możliwością zgłaszania uwag do projektu Instrukcji.

Proces konsultacji projektu Instrukcji został zakończony w dniu 30.09.2016r.

W ramach procesu konsultacji projektu IRiESD nie wpłynęła żadna uwaga. Raport z konsultacji oraz zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej są dostępne poniżej.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - BILANSOWANIE

Raport  z konsultacji IRiESD

 

 Struktura nośników energii elektrycznej

 Procedury Zmiany Sprzedawcy

Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 

 Generalna Umowa Dystrybucji - wzór

 

Taryfa dla Dystrybucji Energii Elektrycznej:

Taryfa Dla Energii Elektrycznej 2016 - dystrybucja

- Taryfa Dla Energii Elektrycznej 2017 - dystrybucja

- Taryfa Dla Energii Elektrycznej 2017 zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej

 

Taryfa dla Obrotu Energii Elektrycznej:

- Taryfa Dla Energii Elektrycznej 2016 - obrót

Taryfa Dla Energii Elektrycznej 2017 - obrót

 

 Informacja o o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł oraz o podmiotach obiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu większym od 1 kV

 Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2016 rok

Bukowno, 28.10.2016r. 

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSD – ZGH Bolesław S.A. 

Realizując obowiązek określony w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.), ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 ww. ustawy, wyznaczył, na podstawie decyzji znak DSW.WKP/6.492.3.40.2016.KO z dnia 13.10.2016, przedsiębiorstwo energetyczne ZGH „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie (adres siedziby: ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno) sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania ZGH „Bolesław” S.A., na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.